SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 R.

Wstęp

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2013 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek.

Źródła wyżej wymienione posłużyły też do opracowania „Informacji o stanie i działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2013 r.”, przekazanej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam też przesłano tabele zawierające dane o liczbie bibliotek, ich statusie prawnym, budżetach, czytelnictwie, księgozbiorach, zbiorach specjalnych i kadrze w odniesieniu do wszystkich 169 bibliotek w województwie śląskim.

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

Lp.

Treść

2012

2013

 

BAZA BIBLIOTECZNA

 

 

1

Liczba bibliotek i filii

w tym:

– w powiatach grodzkich

– w powiatach ziemskich

– Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach

– Biblioteka Śląska

805


308

495

1

1

801


304

495

1

1

2

Punkty biblioteczne

23

23

3

Oddziały dla dzieci

85

89

4

Liczba miejsc w czytelniach

10 510

10 528

5

Liczba komputerów ogółem

w tym:

– dostępnych dla czytelników

w tym:

– z dostępem do Internetu

4 234


2 077


1 917

4 458


2 209


2 082

6

Zbiory ogółem

w tym:

– książki

– czasopisma oprawne

– zbiory specjalne

17 558 819


16 320 251

316 511

922 057

17 468 917


16 217 596

324 806

926 515

7

Pracownicy merytoryczni (etaty przeliczeniowe)

2 016,93

2 018,88

 

CZYTELNICTWO

   

8

Liczba czytelników

867 861

852 508

9

Udostępnianie książek:

– na zewnątrz

– na miejscu

 

16 514 045

1 447 486

 

16 293 517

1 336 979

10

Udostępnianie czasopism (oprawnych i nieoprawnych):

– na zewnątrz

– na miejscu

 

569 773

1 656 489

 

549 621

1 543 030

11

Udostępnianie zbiorów specjalnych:

– na zewnątrz

– na miejscu

 

415 933

111 135

 

425 322

112 975

12

Nabytki (książki w woluminach):

– wpływy z różnych źródeł

finansowania, w tym:

– zakup ze środków samorządowych (bez dotacji MKiDN)

 

498 587

 

228 717

 

498 265

 

223 121

13

Wartość nabytków książkowych (zł):

– z różnych źródeł finansowania, w tym:

– ze środków samorządowych (bez dotacji MKiDN)

 

10 159 726

5 220 200

 

9 954 420

4 933 036

14

Prenumerata (w zł)

1 217 461

1 116 983

15

Liczba tytułów czasopism z prenumeraty

7 745

6 808

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

16

Liczba książek na 100 mieszkańców

353

352

17

Liczba czytelników na 100 mieszkańców

19

19

18

Liczba udostępnień wszystkich zbiorów na miejscu i na zewnątrz

- na 100 mieszkańców

448

440

19

Przybyło książek na 100 mieszkańców:

– ogółem

– ze środków samorządowych

 

11

5

 

11

5

20

Liczba mieszkańców na 1 placówkę

5 740

5 751

LICZBA MIESZKAŃCÓW w województwie śląskim

(dane na koniec II kwartału)

4 620 624

4 606 387
Stopka Biblioteka Śląska