SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 R.

8.1. Działalność czytelni, wykorzystanie zbiorów podręcznych; usługi informacyjne Biblioteki
(kto korzysta; ogólna liczba informacji w 2013 r.)

Biblioteki stanowią centra informacyjne, edukacyjne, kulturalne, umożliwiające dostęp do aktualnych źródeł informacji.

W 2013 roku - podobnie jak w latach ubiegłych - nie zaszły istotne zmiany w prowadzeniu działalności informacyjnej. Tradycyjnie już realizacja usług informacyjnych prowadzona jest w oparciu o zbiory biblioteczne - drukowane i w postaci elektronicznej - oraz zasoby sieci Internet. Na warsztat informacyjny składają się: księgozbiór podręczny, czasopisma, katalogi, kartoteki (regionalna, lokalna, osobowa, zagadnieniowe, serii wydawniczych, motywów literackich, tekstów obcojęzycznych, recenzji literackich i filmowych), dokumenty życia społecznego, teczki wycinków prasowych, bibliografie regionalna i lokalna oraz zestawienia bibliograficzne na różne tematy.

Usługi informacyjne realizowane są w wielkomiejskich bibliotekach w czytelniach lub kącikach czytelniczych - w bibliotekach mniejszych (miejsko-gminnych i gminnych).

W 2013 roku zarejestrowano łącznie 9 775 660 odwiedzin w bibliotece. Na miejscu udostępniono 1 336 979 książek (110 507) oraz 1 543 030 czasopism oprawnych i nieoprawnych łącznie (113 459).

Spadek odwiedzin w czytelniach

Widoczny jest spadek odwiedzin w czytelniach. Coraz rzadziej na miejscu udostępnia się tradycyjne książki. Obserwowane zjawisko wpływa na decyzje przesunięcia w bibliotekach (głównie miejskich) części księgozbiorów podręcznych do wypożyczalni. Ze zbiorów podręcznych najczęściej korzystają maturzyści, studenci, osoby uczące się lub czynne zawodowo. Z roku na rok obserwuje się malejące udostępnianie książek popularnonaukowych.

Jednocześnie często organizowane są różne zajęcia, imprezy i zabawy, a czytelnie stają się miejscem spędzania wolnego czasu. Młodzi użytkownicy chętnie korzystają z Internetu, rysują lub grają w gry planszowe. Największe zainteresowanie księgozbiorem podręcznym obserwuje się wśród uczniów szkół gimnazjalnych i maturzystów. Popularne są słowniki motywów literackich, słowniki frazeologiczne, seria wydań Biblioteki Narodowej, które - z racji sposobu opracowania - użytkownicy wykorzystują do sporządzenia bibliografii przy prezentacjach maturalnych. W czytelniach dostępne są także stanowiska komputerowe z pakietem Microsoft Office, pomocne przy opracowaniu materiałów na własne potrzeby oraz bezpłatny Internet. W coraz większej liczbie bibliotek istnieje także możliwość skorzystania z własnego laptopa lub innego urządzenia mobilnego. Posiadając wbudowane wi-fi w komputerze można podłączyć się do hot-spota w bibliotece. Zwiększa się także liczba użytkowników kserujących lub skanujących potrzebne materiały.

Książki w wersji elektronicznej

W sześciu bibliotekach (MBP Gliwice - od 2011 r., MBP Jastrzębie-Zdrój, MBP Piekary Śląskie, MBP Siemianowice Śląskie, MBP Żory oraz w Bibliotece Śląskiej) na miejscu udostępniano książki w wersji elektronicznej z bazy IBUK.PL Pozycje te uzupełniają tradycyjny księgozbiór popularnonaukowy i naukowy. Portal IBUK.PL oferuje czytelnikom bezpłatnie wybrane tytuły podręczników akademickich i publikacji naukowych. Użytkownicy mogą także korzystać z niego w domu, po uprzednim otrzymaniu hasła dostępu. Zakup licencji dostępu do tej bazy planuje Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach w 2014 roku. Jest to coraz popularniejsza forma usługi dla czytelników, modna także w szerszym zakresie w innych polskich i zagranicznych bibliotekach publicznych (np. w Niemczech, Czechach, na Słowacji).

W 2013 roku odnotowano spadek liczby udzielonych informacji z 1 857 073 do 1 771 220 (- 85 853); pochodziły one zarówno ze źródeł tradycyjnych, jak i internetowych. Opracowano 1 598 kwerend ze wszystkich dziedzin wiedzy (29 727). Odnotowano 4 049 841 wejść użytkowników na strony bibliotek (+ 358 666).

Większość bibliotek oferowała swoim użytkownikom bezpłatne szkolenia i kursy obsługi komputera, głównie seniorom (55+), ale także przedszkolakom (5-latki np. w GBP w Kroczycach).

Czytelnie w coraz większym stopniu stają się nowoczesnymi centrami informacji, nastawionymi na wymagającego użytkownika.

8.2. Bibliografie regionalne i lokalne

W 2013 roku biblioteki publiczne woj. śląskiego kontynuowały - bądź opracowywały od nowa - bibliografie swojej miejscowości bądź powiatu. Ich głównym celem jest zaspokajanie potrzeby retrospektywnej oraz bieżącej, aktualnej i wieloaspektowej informacji o mieście, gminie lub powiecie.

 • W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie prace w zakresie bibliografii powiatu zostały wstrzymane ze względu na realizację projektu Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Dotychczas opracowana Bibliografia gmin powiatu będzińskiego, tworzona w programie MAK w formacie MARC21, dostępna jest od stycznia 2009 roku w formie bazy komputerowej w katalogu on-line (www.biblioteka.bedzin.p/bbr ).

 • W Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej kontynuowano prace redakcyjne związane z przygotowywaniem materiałów do 15. tomu Bibliografii Bielska-Białej i powiatu bielskiego za lata 2009-2010. Zgromadzony materiał udostępniony będzie w postaci plików PDF i zamieszczony na stronie WWW Biblioteki.

 • W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu od 2013 roku tworzona jest baza Bibliografia Bytomia z wykorzystaniem modułu BIBLIOGRAFIA systemu bibliotecznego PROLIB M21. Zawiera ona opisy artykułów z czasopism i wydawnictw zwartych z lat 2011-2012. Na koniec grudnia stan bazy wynosił 1 162 rekordy.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie kontynuowała opracowywanie Bibliografii Chorzowa, którą udostępnia na swojej stronie internetowej. Baza na koniec grudnia liczyła 18 949 rekordów bibliograficznych i zawiera opisy książek, artykułów z czasopism regionalnych, lokalnych i dokumentów życia społecznego. Prowadzone były także prace polegające na korekcie i melioracji haseł przedmiotowych, haseł osobowych oraz klasyfikacji działowej w opisach bibliograficznych.

 • Biblioteka Miejska w Cieszynie kontynuowała tworzenie komputerowej bazy danych Silesiana, zawierającej 50 150 opisów bibliograficznych, dostępnej w formie tradycyjnej oraz - od 2006 r. - w Internecie na stronie Biblioteki. Bazę można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki FIDKAR. Kartoteki (osobowa i przedmiotowa) dostępne są w Czytelni w formie tradycyjnej.

 • W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi kontynuowano tworzenie kartoteki komputerowej zawierającej opisy bibliograficzne druków zwartych, dokumentów życia społecznego i artykułów z bieżących numerów czasopism. Materiały dotyczące Czeladzi za lata 2009-2013 są dostępne wyłącznie w czytelni.

 • Biblioteka Publiczna w Częstochowie ukończyła prace nad Bibliografią Historii Częstochowy i Regionu Częstochowskiego: pogranicze małopolsko-wielkopolskie na przestrzeni dziejów. Trwają prace redakcyjne związane z przygotowaniem jej do druku. Opracowane w poprzednich latach tomy Bibliografii Regionalnej za lata 2005-2007 oraz 2008-2010 zostały zamieszczone na stronie Biblioteki.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej informację bibliograficzną o mieście i regionie udostępnia w postaci dwóch baz komputerowych. Pierwsza z nich to Region - czyli bibliografia Dąbrowy Górniczej, zawierająca opisy bibliograficzne książek, artykułów czasopism, dokumentów życia społecznego oraz dokumentów ikonograficznych za lata 1915-2012. Bieżącym źródłem informacji o wszystkich ważnych wydarzeniach w mieście jest druga baza Zagłębie, zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z czasopism regionalnych.

 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach kontynuowała wprowadzanie do bazy komputerowej w programie PATRON opisów bibliograficznych artykułów z czasopism lokalnych za rok 2013 oraz wydawnictw zwartych dotyczących powiatu gliwickiego. Na rok 2014 planuje się poszerzenie bazy o opisy dokumentów życia społecznego.

 • Biblioteka w Imielinie opracowała Bibliografię miasta Imielin za lata 1995-2010, która dostępna jest na miejscu w bibliotece, w postaci maszynopisu. Rejestruje 113 pozycji bibliograficznych publikacji zwartych i artykułów z czasopism lokalnych oraz regionalnych, uzupełniona o indeksy osobowy i rzeczowy. W 2013 roku rozpoczęto prace nad dalszą częścią Bibliografii, począwszy od roku 2011.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju zakończyła prace nad retrospektywną Bibliografią miasta Jastrzębie-Zdrój za lata 2006-2010. Zawiera ona opisy bibliograficzne książek, dokumentów życia społecznego, artykułów z czasopism. Opracowana przez Barbarę Bednorz, wydana w formie książkowej, liczy 3 283 pozycje bibliograficzne. Od marca 2013 roku Biblioteka tworzy bazę komputerową opisów bibliograficznych w nowo zakupionym module Bibliografia MARC21. Na koniec roku liczyła ok. 5 800 opisów.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie kontynuowała prace nad bibliografią powiatu grodzkiego, tworzoną w systemie SOWA2 TEXT i dostępną w formie kartoteki elektronicznej na stronie WWW biblioteki.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach podjęła prace nad tworzeniem Bibliografii Katowic. Jest to bibliografia retrospektywna oraz bieżąca, przedmiotowa, z elementami bibliografii podmiotowej rejestrująca dokumenty zwarte, czasopisma, wydawnictwa zbiorowe i seryjne. Dotychczas, opierając się tylko na zbiorach Biblioteki z opisów wprowadzonych do bazy systemu PROLIB, utworzono 560 rekordów.

 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu kontynuuje prace nad wprowadzaniem do bazy w programie SOWA2/MARC21 artykułów z czasopism lokalnych i regionalnych oraz wydawnictw zwartych dotyczących miasta i powiatu. Baza dostępna jest w katalogu on-line Biblioteki (www.lubliniec-mpbp.sowwwa.pl).

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych kontynuowała kartotekę zagadnieniową dotyczącą miasta. Na jej podstawie powstaje bibliografia miasta. Źródłem informacji są artykuły z gazet lokalnych i regionalnych.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie opracowała Bibliografię Mikołowa w wersji elektronicznej, autorstwa Bożeny Holeczek i Anny Wojtkowskiej-Witali. Jest to bibliografia lokalna przedmiotowo-podmiotowa. Jej zasięg chronologiczny obejmuje lata 1921-2012. Bibliografia rejestruje wydawnictwa zwarte (książki, broszury), kartografię, wydawnictwa ciągłe, artykuły z czasopism. W bazie PROLIB dostępna jest także kartoteka regionalna Miasta Mikołów, zawierająca 7 894 opisy bibliograficzne.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach nie prowadziła prac nad bibliografią powiatu grodzkiego. Kontynuowano kartotekę zagadnieniową miasta Mysłowice, zawierającą opisy artykułów z czasopism lokalnych i regionalnych dotyczących miasta.

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie kontynuowała prace nad Bibliografią powiatu myszkowskiego za lata 2003-2004. Do bazy komputerowej w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21 wprowadzono kolejne opisy bibliograficzne z lokalnych periodyków.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich prowadziła kartotekę powiatu grodzkiego za lata 2003-2005 w postaci tradycyjnej oraz za lata 2006-2008 w Wordzie. Obejmują one opisy bibliograficzne artykułów z czasopism lokalnych. MBP w 2011 roku zakupiła moduł „Bibliografia” w systemie MATEUSZ i planuje komputerową rejestrację swojej bibliografii.

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu na bieżąco uzupełniała zestawienie pn. Bibliografia Raciborza w komputerowym programie bibliotecznym PATRON 3.07.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie kontynuowała prace nad Bibliografią miasta Radzionkowa za lata 2002-2005. Wybór piśmiennictwa. Zebrane materiały bibliograficzne opracowano w formie kartoteki.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej opracowała Materiały do bibliografii adnotowanej wydawnictw zwartych dotyczących Rudy Śląskiej za rok 2011. Jest to zestawienie podmiotowo-przedmiotowe, liczące 11 pozycji bibliograficznych autorstwa Katarzyny Filipiak. Zestawienie dostępne jest na stronie WWW Biblioteki.

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku kontynuowała tworzenie w systemie PROLIB M21 w module BIBLIOGRAFIA M21, liczącej na koniec roku 6 114 rekordów. W 2013 roku dokonano kolejnych modyfikacji w opisach (słowa kluczowe, hasła przedmiotowe).

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich kontynuowała tworzenie kartoteki komputerowej, zawierającej opisy bibliograficzne dokumentów życia społecznego i artykułów z aktualnych i archiwalnych numerów periodyków lokalnych. Na koniec 2013 roku baza ta liczyła ok. 18 600 opisów. Tworzona jest też tradycyjna kartoteka zagadnieniowa „Siemianowice Śląskie w prasie”.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu kontynuuje kartoteki lokalną miasta i osobową dotyczącą twórców zagłębiowskich.

 • W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świętochłowicach na bieżąco gromadzone są opisy bibliograficzne dotyczące miasta, które udostępniane są w formie tradycyjnej kartoteki. W 2014 roku planowany jest zakup modułu bibliografii terytorialnej, co pozwoli na automatyzację prac w tym zakresie.

 • W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach wydano (w formie kodeksu i w wersji elektronicznej) 4. tom bibliografii Tarnowskie Góry. Bibliografia miasta i powiatu za lata 2010-2011, zawierającą 5 388 poz. bibliograficznych wraz z indeksami osobowym i przedmiotowym.

 • W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach kontynuowano prace przy zbieraniu i opracowaniu na fiszkach materiałów za rok 2010 do t. 4 Bibliografii Tychów. Tom 3 tej Bibliografii za lata 1997-2000, pod. red. Magdaleny Czmok, opracowany w programie PROMAX, planowany jest do wydania w formie kodeksu wraz z płytą CD.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu prowadzi kartotekę wycinków prasowych dotyczących miasta.

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim kontynuuje tworzenie Bibliografii Wodzisławia i powiatu wodzisławskiego w programie komputerowym SOWA2, rejestrując artykuły z prasy lokalnej i regionalnej. Swym zasięgiem chronologicznym Bibliografia obejmuje okres od 2000 roku i jest systematycznie uzupełniana. Dostępna jest poprzez stronę internetową Biblioteki. Do końca 2013 roku liczyła 3 142 rekordy bibliograficzne.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu kontynuowała prace bibliograficzne w programie komputerowym PROMAX w module „Bibliografia”. Na koniec 2013 roku baza ta liczyła 2 992 opisy dotyczące głównie bibliotek i czytelnictwa, szlaku zabytków techniki, muzealnictwa, sportu, muzyki, znanych pisarzy.

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu zakończyła opracowanie Bibliografii Zawiercia i powiatu zawierciańskiego do roku 2011 autorstwa Bożeny Wałek. Wydanie Bibliografii, po znalezieniu sponsora, planowane jest na 2014 rok.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach opracowuje Bibliografię miasta Żory w programie SOWA-2. W 2013 roku kontynuowano prace nad wprowadzaniem danych bibliograficznych z archiwalnych artykułów prasy lokalnej oraz artykułów zamieszczonych w Internecie. W 2012 roku wydano drukiem t.1 tej Bibliografii za lata 2007-2011, która dostępna jest także on-line na stronie internetowej Biblioteki. Stan na koniec roku 2013 w komputerowej bibliografii lokalnej liczył 16 504 rekordy. Trwały także prace nad przygotowaniem do druku t.2 Bibliografii miasta Żory za lata 2001-2006.

 • Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu kontynuowała prace nad bibliografią zawartości czasopism Gronie, Kalendarz Żywiecki, Nad Sołą i Koszarawą. Trwają prace nad elektroniczną kartoteką regionalną, do której wprowadzono łącznie 3 818 opisów bibliograficznych z wyżej wymienionych czasopism; są one dostępne w katalogu on-line na stronie Biblioteki.

 • Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck nie podjęła prac nad bibliografią swojego powiatu.

 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie w 2013 roku kontynuowała tworzenie Bibliografii miasta i powiatu pszczyńskiego za lata 2002-2013. Jest ona dostępna w formie kartoteki, a od 2010 roku tworzona jest w formie elektronicznej w programie PATRON-3. Na koniec 2013 roku baza komputerowa liczyła 3 350 opisów bibliograficznych.

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu na podstawie komputerowego katalogu zbiorów tworzy kartotekę regionalną pn. Severiana, która na koniec roku liczyła 649 rekordów.

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach prowadziła w formie tradycyjnej kartotekę lokalną dotyczącą swojej Gminy.

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu opracowała i opublikowała nakładem Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego Bibliografię gminy Świerklaniec za lata 2000-2010. Wybór piśmiennictwa, zawierającą 911 pozycji bibliograficznych, której autorką jest Hanna Przybyła.Stopka Biblioteka Śląska