SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 R.

Wstęp

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2015 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. Źródła wyżej wymienione posłużyły też do opracowania "Informacji o stanie i działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2015 r.", przekazanej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam też przesłano tabele zawierające dane o liczbie bibliotek, ich statusie prawnym, budżetach, czytelnictwie, księgozbiorach, zbiorach specjalnych, digitalizacji zbiorów bibliotecznych oraz kadrze w odniesieniu do wszystkich 169 bibliotek w województwie śląskim.

1. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE ORAZ WSKAŹNIKI CZYTELNICTWA

Lp.

Treść

2014

2015

 

BAZA BIBLIOTECZNA

 

 

1

Liczba bibliotek i filii

w tym:

– w powiatach grodzkich

– w powiatach ziemskich

– Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach

– Biblioteka Śląska

801


304

495

1

1

792


299

491

1

1

2

Punkty biblioteczne

24

27

3

Oddziały dla dzieci

90

86

4

Liczba miejsc w czytelniach

10 751

10 860

5

Liczba komputerów ogółem

w tym:

– dostępnych dla czytelników

w tym:

– z dostępem do Internetu

4 727


2 361


2 294

4 955


2 434


2 363

6

Zbiory ogółem

w tym:

– książki

– czasopisma oprawne

– zbiory specjalne

17 483 528


16 172 945

331 661

978 922

17 497 930


16 058 986

337 042

1 101 902

7

Pracownicy merytoryczni (etaty przeliczeniowe)

2 004,05

2 001,57

 

CZYTELNICTWO

   

8

Liczba czytelników

820 816

795 381

9

Udostępnianie książek:

– na zewnątrz

– na miejscu

 

15 608 232

1 258 696

 

15 042 592

1 184 701

10

Udostępnianie czasopism (oprawnych i nieoprawnych):

– na zewnątrz

– na miejscu

 

518 869

1 365 274

 

484 760

1 353 441

11

Udostępnianie zbiorów specjalnych:

– na zewnątrz

– na miejscu

 

454 478

123 031

 

436 467

115 038

12

Nabytki (książki w woluminach):

– wpływy z różnych źródeł

finansowania, w tym:

– zakup ze środków samorządowych (bez dotacji MKiDN)

 

495 790

 

205 466

 

527 953

 

232 388

13

Wartość nabytków książkowych (zł):

– z różnych źródeł finansowania, w tym:

– ze środków samorządowych (bez dotacji MKiDN)

 

9 770 622

4 500 266

 

10 591 783

5 011 403

14

Prenumerata (w zł)

1 116 213

1 110 799

15

Liczba tytułów czasopism z prenumeraty

6 936

6 768

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

16

Liczba książek na 100 mieszkańców

352

350

17

Liczba czytelników na 100 mieszkańców

18

17

18

Liczba udostępnień wszystkich zbiorów na miejscu i na zewnątrz

- na 100 mieszkańców

421

406

19

Przybyło książek na 100 mieszkańców:

– ogółem

– ze środków samorządowych

 

11

4

 

12

5

20

Liczba mieszkańców na 1 placówkę

5 735

5 790

LICZBA MIESZKAŃCÓW w województwie śląskim

(dane na koniec II kwartału)

4 593 358

4 585 924*

*dane na 31.12.2014 r.
Stopka Biblioteka Śląska