SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 R.

Wstęp

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2016 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej w Katowicach przez wszystkie biblioteki publiczne, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. Źródła wyżej wymienione posłużyły też do opracowania "Informacji o stanie i działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2016 r., przekazanej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam też przesłano tabele zawierające dane o liczbie bibliotek, ich statusie prawnym, budżetach, czytelnictwie, księgozbiorach, zbiorach specjalnych, digitalizacji zbiorów bibliotecznych, dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych, wieku komputerów jak również o kadrze bibliotekarskiej w odniesieniu do wszystkich 169 bibliotek w województwie śląskim.

1. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE ORAZ WSKAŹNIKI CZYTELNICTWA

Lp.

Treść

2015

2016

 

BAZA BIBLIOTECZNA

 

 

1

Liczba bibliotek i filii

w tym:

– w powiatach grodzkich

– w powiatach ziemskich

– Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach

– Biblioteka Śląska

792


299

491

1

1

789


299

488

1

1

2

Punkty biblioteczne

27

24

3

Oddziały dla dzieci

86

83

4

Liczba miejsc w czytelniach

10 860

10 994

5

Liczba komputerów ogółem

w tym:

– dostępnych dla czytelników

w tym:

– z dostępem do Internetu

4 955


2 434


2 363

5 252


2 589


2 504

6

Zbiory ogółem

w tym:

– książki

– czasopisma oprawne

– zbiory specjalne

17 497 930


16 058 986

337 042

1 101 902

17 414 189


15 924 231

348 556

1 141 402

7

Pracownicy merytoryczni (etaty przeliczeniowe)

2 001,57

1 976,98

 

CZYTELNICTWO

   

8

Liczba czytelników

795 381

782 658

9

Udostępnianie książek:

– na zewnątrz

– na miejscu

 

15 042 592

1 184 701

 

14 765 892

1 114 513

10

Udostępnianie czasopism (oprawnych i nieoprawnych):

– na zewnątrz

– na miejscu

 

484 760

1 353 441

 

465 151

1 299 954

11

Udostępnianie zbiorów specjalnych:

– na zewnątrz

– na miejscu

 

436 467

115 038

 

454 508

124 116

12

Nabytki (książki w woluminach):

– wpływy z różnych źródeł

finansowania, w tym:

– zakup ze środków samorządowych (bez dotacji MKiDN)

 

527 953

 

233 388

 

552 321

 

242 017

13

Wartość nabytków książkowych (zł):

– z różnych źródeł finansowania, w tym:

– ze środków samorządowych (bez dotacji MKiDN)

 

10 591 783

5 011 403

 

11 002 494

5 202 909

14

Prenumerata (w zł)

1 110 799

1 043 634

15

Liczba tytułów czasopism z prenumeraty

6 768

6 849

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

16

Liczba książek na 100 mieszkańców

350

349

17

Liczba czytelników na 100 mieszkańców

17

17

18

Liczba udostępnień wszystkich zbiorów na miejscu i na zewnątrz

- na 100 mieszkańców

406

399

19

Przybyło książek na 100 mieszkańców:

– ogółem

– ze środków samorządowych

 

12

5

 

12

5

20

Liczba mieszkańców na 1 placówkę

5 790

5 785

LICZBA MIESZKAŃCÓW w województwie śląskim

(dane na koniec II kwartału)

**4 585 924

*4 564 394

*  dane na 31.12.2014 r.

**dane na 30.06.2016 r.
Stopka Biblioteka Śląska