SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 R.

5.1. Struktura zatrudnienia

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2016 roku zatrudnionych było ogółem 3.059 pracowników (razem z Powiatową Biblioteką Publiczną w Gliwicach i Biblioteką Śląską).

Stan zatrudnienia podaje poniższa tabela:

Grupa

pracowników

Ogółem

Etaty

przeliczeniowe

w tym

pełnozatrudnieni

ryczałty

merytorycznych

2 140

1 976,98

1 765

375

administracyjnych

424

317,07

263

161

obsługi

495

355,90

215

280

Razem

2016

3 059

2 649,95

2 243

816

 

2015

3 091

2 679,86

2 258

833

W stosunku do ogółu pracowników,

 2016

 2015

pracownicy merytoryczni stanowili –

70,0%

70,0%

pracownicy administracyjni stanowili –

13,8%

13,6%

pracownicy obsługi stanowili –

16,2%

16,4%

W podziale na kadrę bibliotek powiatów ziemskich i grodzkich oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach i Biblioteki Śląskiej zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Powiaty ziemskie – ogółem 1.289 osób, w tym:

Grupa

pracowników

Ogółem

Etaty

przeliczeniowe

w tym

2016

%

2015

%

pełno-
zatrudnieni

ryczałty

merytorycznych

920

795,85

640

280

71,4

71,4

administracyjnych

182

86,66

42

140

14,1

14,0

obsługi

187

103,99

47

140

14,5

14,6

Razem

2016

1 289

986,50

729

560

100

100

 

2015

1 282

981,16

721

561

100

100

Powiaty grodzkie – ogółem 1.545 osób, w tym:

Grupa

pracowników

Ogółem

Etaty

przeliczeniowe

w tym

2016

%

2015

%

pełno-
zatrudnieni

ryczałty

merytorycznych

1 070

1 033,51

981

89

69,3

69,4

administracyjnych

180

169,91

164

16

11,6

11,1

obsługi

295

238,91

155

140

19,1

19,5

Razem

2016

1 545

1 442,33

1 300

245

100

100

 

2015

1 577

1 470,95

1 315

262

100

100

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Grupa

pracowników

Ogółem

Etaty

przeliczenniowe

w tym

2016

%

2015

%

pełno-
zatrudnieni

ryczałty

merytorycznych

3

2,75

2

1

75,0

75,0

administracyjnych

1

0,25

0

1

25,0

25,0

obsługi

0

0,00

0

0

0

0

Razem

2016

4

3,00

2

2

100

100

 

2015

4

2,75

2

2

100

100

Biblioteka Śląska

Grupa

pracowników

Ogółem

Etaty

przeliczeniowe

w tym

2016

%

2015

%

pełno-
zatrudnieni

ryczałty

merytorycznych

147

144,87

142

5

66,5

66,2

administracyjnych

61

60,25

57

4

27,6

28,1

obsługi

13

13,00

13

0

5,9

5,7

Razem

2016

221

218,12

212

9

100

100

 

2015

228

225,00

220

8

100

100

5.2. Kwalifikacje bibliotekarzy

Strukturę wykształcenia pracowników merytorycznych bibliotek samorządowych województwa śląskiego w 2016 roku ilustrują poniższe tabele:

Bibliotekarze etatowi

Grupa

bibliotek

Wyższe

bibliote-
karskie

Wyższe

inne

Wyższe zaw.

licencjackie

Studium

Średnie

bibliote-
karskie

Średnie

Inne

Razem

bibl.

inne

Biblioteki powiatów

grodzkich

500

51,0%

101

10,3%

79

8,1%

7

0,7%

215

21,9%

27

2,8%

51

5,1%

1

0,1%

981

Biblioteki powiatów

ziemskich

257

40,2%

96

15,0%

38

5,9%

18

2,8%

134

20,9%

17

2,7%

77

12,0%

3

0,5%

640

PBP w Gliwicach

1

50,0%

1

50,0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0 %

0

0%

0

0%

2

Biblioteka Śląska

48

33,8%

62

43,7%

2

1,4%

0

0%

4

2,8%

0

0%

20

14,1%

6

4,2%

142

Razem

806

45,7%

260

14,7%

119

6,7%

25

1,4%

353

20,0%

44

2,5%

148

8,4%

10

0,6%

1.765

Bibliotekarze zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy

Grupa

bibliotek

Wyższe

bibliote-
karskie

Wyższe

inne

Wyższe zaw.

licencjackie

Studium

Średnie

bibliote-
karskie

Średnie

Inne

Razem

bibl.

inne

Biblioteki powiatów

grodzkich

25

28,2%

14

15,7%

5

5,6%

1

1,1%

19

21,4%

1

1,1%

23

25,8%

1

1,1%

89

Biblioteki powiatów

ziemskich

73

26,1%

45

16,1%

11

3,9%

4

1,4%

52

18,6%

5

1,7%

87

31,1%

3

1,1%

280

PBP w Gliwicach

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

Biblioteka Śląska

1

20%

4

80%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

5

Razem

99

26,4%

64

17,1%

16

4,3%

5

1,3%

71

18,9%

6

1,6%

110

29,3%

4

1,1%

375

Razem bibliotekarze
(etatowi i niepełnozatrudnieni)

Grupa

bibliotek

Wyższe

bibliote-
karskie

Wyższe

inne

Wyższe zaw.

licencjackie

Studium

Średnie

bibliote-
karskie

Średnie

Inne

Razem

bibl.

inne

Biblioteki powiatów

grodzkich

525

49,1%

115

10,7%

84

7,9%

8

0,7%

234

21,9%

28

2,6%

74

6,9%

2

0,2%

1.070

Biblioteki powiatów

ziemskich

330

35,9%

141

15,3%

49

5,3%

22

2,4%

186

20,2%

22

2,4%

164

17,8%

6

0,7%

920

PBP w Gliwicach

1

33,3%

2

66,7%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

3

Biblioteka Śląska

49

33,3%

66

44,9%

2

1,4%

0

0%

4

2,7%

0

0%

20

13,6%

6

4,1%

147

2015

903

41,7%

314

14,6%

141

6,5%

28

1,3%

435

20,1%

61

2,8%

267

12,3%

15

0,7%

2.164

2016

905

42,3%

324

15,1%

135

6,3%

30

1,4%

424

19,8%

50

2,3%

258

12,1%

14

0,7%

2.140

Struktura wykształcenia pracowników merytorycznych
(etatowi i niepełnozatrudnieni)

Struktura wykształcenia pracowników merytorycznych (etatowi i niepełnozatrudnieni)

5.3. Ocena stanu zatrudnienia i wynagradzania pracowników bibliotek

W 2016 roku zatrudnienie w bibliotekach publicznych wyniosło 3 059 osób, z tego 2 243 (73%) w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia wyniósł 2 649,95 etatu przeliczeniowego. Liczba pracowników zmniejszyła się o 32 osoby, a liczba etatów przeliczeniowych zmniejszyła się o 29,91. W powiatach grodzkich udział pracowników merytorycznych wynosił 69,25%, a w powiatach ziemskich 71,37%. Struktura zatrudnienia wskazuje, że obecność pracowników pozamerytorycznych nie jest duża; w powiatach grodzkich – 30,7%, a w ziemskich – 28,62%. Najwięcej pracowników administracji i obsługi zatrudniają większe biblioteki. Obraz struktury zatrudnienia wynika głównie z zakresu obowiązków, z jakich wywiązuje się kadra. Funkcjonują również biblioteki, w których dyrektor lub kierownik wykonuje wszystkie merytoryczne i pozamerytoryczne prace. Biblioteki zatrudniające 1 pracownika merytorycznego (przy jednoczesnym braku osób administracyjnych i obsługi) funkcjonują w gminach: Dąbrowa Zielona, Szczyrk, Boronów. Średnia liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich przypadających na 1 placówkę wynosi 2,71 osoby (2,5 etatu przeliczeniowego pracownika merytorycznego).

Efektywność pracy bibliotekarzy mierzoną obciążeniem czytelnikami i udostępnieniami przedstawia poniższa tabela:

 

rok

obciążenie na etat przeliczeniowy

Czytelnicy

Udostępnienia

Powiaty ziemskie

2015

402

9 509

2016

392

9 289

Powiaty grodzkie

2015

433

10 058

2016

432

10 075

Województwo śląskie

2015

397

9 301

2016

396

9 218

W statystykach dotyczących obciążenia pracowników merytorycznych pod uwagę bierze się tylko bezpośrednią obsługę czytelnika. Nie wlicza się tu obszaru związanego z wieloma innymi zadaniami pracowników bibliotek. Wiele działań prowadzonych przez bibliotekarzy wynika z organizacji przez biblioteki przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, literackich oraz szkoleniowych. Liczbę bibliotekarzy z kwalifikacjami zawodowymi przedstawiają tabele umieszczone w punkcie 5.2.

Bibliotekarze wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, podejmując studia oraz poszerzając swoją wiedzę dzięki udziałowi w szkoleniach, kursach, konferencjach. Wszystkie te formy edukacji pozwalają uzupełnić wiedzę i rozwinąć umiejętności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uzupełnianie wiedzy i umiejętności odbywa się zarówno z inicjatywy pracodawcy jak i pracowników. Zgodnie z danymi GUS za 2016 rok 3 645 osób uczestniczyło w 26 973 godzinach szkoleń.

Wskaźnikiem określającym m.in. doświadczenie pracowników bibliotek jest staż pracy, a ten przedstawiał się następująco (dane bez Biblioteki Śląskiej):

Wskaźnikiem określającym m.in. doświadczenie pracowników bibliotek jest staż pracy, a ten przedstawiał się następująco (dane bez Biblioteki Śląskiej):

 

2015

2016

Do 5 lat

267 (14,75%)

284 (9,28%)

6-10 lat

347 (17,23%)

314 (10,26%)

11-20 lat

431 (13,94%)

454 (14,84%)

21-30 lat

583 (28,96%)

527 (17,22%)

31-40 lat

328 (16,29%)

369 (12,06%)

Ponad 40 lat

27 (1,34%)

45 (1,47%)

Średnia płaca brutto w bibliotekach publicznych w 2016 r. przedstawia się następująco:

pracownicy

merytoryczni

administracji

obsługi

MBP

3 172

3 785

2 122

MGBP

3 198

3 652

2 049

GBP

3 178

3 464

1 956

Wynagrodzenia w bibliotekach publicznych nie są konkurencyjne, stanowią tym samym jeden z największych minusów pracy w tych instytucjach. Dla porównania można przytoczyć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku, które w grudniu 2016 r. wyniosło 4.635,02 zł (Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 5). Poza tym niektórzy bibliotekarze, chcąc uniknąć zwolnienia, decydują się na pracę na niepełny etat.

5.4. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym

W 2016 roku kwalifikacje zawodowe podnosiło 66 bibliotekarzy, o 1 osobę mniej niż w roku poprzednim. Kształciło się 50 pracowników bibliotek miejskich, 2 pracowników bibliotek miejsko–gminnych i 14 pracowników zatrudnionych w bibliotekach szczebla gminnego.

Kierunki bibliotekarskie:

na studiach licencjackich bibliotekoznawczych kształciło się 6 osób w podziale:

 • pracownicy bibliotek miejskich – 4 osoby

 • pracownicy bibliotek gminnych – 2 osoby

na studiach magisterskich bibliotekoznawczych kształciło się 8 osób w podziale:

 • pracownicy bibliotek miejskich – 5 osób

 • pracownicy bibliotek gminnych – 3 osoby

na studiach podyplomowych w zakresie bibliotekoznawstwa kształciło się 11 osób w podziale:

 • pracownicy bibliotek miejskich – 8 osób

 • pracownicy bibliotek miejsko-gminnych – 1 osoba

 • pracownicy bibliotek gminnych – 2 osoby

Łącznie na kierunkach bibliotekarskich i pokrewnych studiowało 35 osób, o 4 więcej niż w 2016 roku.

Pracownicy bibliotek (31 osób) studiowali także na:

 • studiach licencjackich i inżynierskich (6 osób), wybierając m.in. kierunki: informatyka inżynierska, pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, teolog;

 • studiach magisterskich (9 osób), wybierając m.in. kierunki: administracja i zarządzanie, etnologia, kulturoznawstwo, pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, psychologia, zarządzanie w administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi;

 • studiach podyplomowych (11 osób), wybierając m.in. kierunki: arteterapia, menedżerskie studia podyplomowe MBA, oligofrenopedagogika, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, tyflopedagogika, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe;

 • studiach doktoranckich (5 osób) na kierunkach: bliotekoznawstwo, filologia polska, kulturoznawstwo.

5.5. Udział pracowników w innych formach doskonalenia

Kadra biblioteczna w 2016 roku uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach, które dotyczyły różnych obszarów związanych z działalnością merytoryczną, księgowością, prawem pracy oraz wieloma innymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania instytucji kultury, jakimi są biblioteki. Bibliotekarze brali udział również w szkoleniach organizowanych przez inne biblioteki, m.in. powiatowe czy bibliotekę wojewódzką.

Szkolenia przygotowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Śląskiej prowadzono w ramach Programu Biblioteka+. Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 (Instytut Książki), programów MKiDN oraz propozycji własnych.

Zorganizowano następujące szkolenia:

 • Metody atrakcyjnego wykorzystania tabletów w pracy z czytelnikami (projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Tablety w Twojej bibliotece”);

 • Wykorzystanie nowych technologii do pracy w bibliotece („Motywator technologiczny”) w ramach programu grantowego MKiDN „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016”;

 • Archiwum zakładowe w bibliotece – organizacja i prowadzenie”;

 • Katalogowanie zbiorów w formacie MARC 21 w programie SOWA 2/MARC21;

 • „ACADEMICA. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych”;

 • „Akcja BILANS 2016”;

 • „Teoretyczne i praktyczne aspekty zawierania umów licencyjnych przez biblioteki”.

W 2016 roku odbyła się również doroczna Konferencja Dyrektorów Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego. W programie znalazł się temat stanu i działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2015 r. w świetle danych statystycznych oraz sprawozdań opisowych, poruszono też obszary dotyczące prawa autorskiego. W czerwcu odbyło się Forum Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, podczas którego podjęto m.in. tematy związane z czytelnictwem, kadrami bibliotek oraz działalnością instrukcyjną.

Wybrane inne szkolenia, konferencje, narady, seminaria:

 • „Czas pracy w 2016 roku – praktyczne warsztaty […]” (organizator/prowadzący: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach, uczestnik: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie);

 • „Wydatki strukturalne. Sprawozdanie RB-WS oraz odpowiedzialność Dyrektora, Głównego Księgowego i pracowników Instytucji Sektora Finansów Publicznych po kolejnych zmianach przepisów (organizator/prowadzący: Ogólnopolski Instytut Nieruchomości oddział w Katowicach, uczestnik: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie);

 • „Zmiany przepisów dotyczących działalności instytucji kultury […]” (organizator/prowadzący: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach, uczestnik: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie);

 • Posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej (organizator/prowadzący: Biblioteka Narodowa w Warszawie; uczestnik: Książnica Beskidzka)

 • „Inspiracja – Innowacja – Integracja” (organizator/prowadzący: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu);

 • „Bezpieczeństwo w bibliotece III” (organizator/prowadzący: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu);

 • „Strefy innowacji” (organizator/prowadzący: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, uczestnik: Biblioteka Miejska w Cieszynie);

 • „Bardzo młoda kultura” (organizator/prowadzący: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, uczestnik: Biblioteka Miejska w Cieszynie);

 • „Katalogi nowej generacji. Deskryptory BN” (organizator/prowadzący: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi);

 • „Włącz książkę, włącz czytanie” (organizator/prowadzący: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej);

 • „Operator kultury” (organizator/prowadzący: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach);

 • „Edukacja regionalna” (organizator: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach, uczestnik: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach);

 • „Zmiany przepisów dotyczące działalności instytucji kultury (nowelizacje Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) (organizator/prowadzący: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju);

 • „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” (organizator/prowadzący: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju);

 • „Kreatywność i zabawa jako narzędzie w pracy biblioterapeutycznej” (organizator/prowadzący: Fundacja Serdecznik, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie);

 • „Prawo autorskie w bibliotekach publicznych” (organizator/prowadzący: Centrum Promocji Informatyki, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie);

 • „Książka dobrze zaprojektowana” (organizator/prowadzący: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach);

 • III Seminarium Biblioteka Nowa „Zarządzanie zmianą: jak przygotować zespół do nowych zadań” (organizator/prowadzący: Instytut Książki, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach);

 • „Rozwój osobisty i dobre relacje personalne” (organizator/prowadzący: Centrum Szkoleniowe „PROFESJA” w Katowicach, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie);

 • „Profesjonalny animator kultury” (organizator/prowadzący: Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach);

 • „Otwarta, demokratyczna przestrzeń usługowa – czyli o architekturze bibliotek” (organizator/prowadzący: Instytut Książki, uczestnik: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych);

 • „Ochrona wizerunku dziecka w sieci” (organizator/prowadzący: Fundacja Szafa Gra, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna
  w Mikołowie);

 • „Jak skutecznie korzystać z prawa do informacji publicznej” (organizator/prowadzący: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, uczestnik: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie);

 • „Eduinspiracje” (organizator/prowadzący: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich);

 • „Nowe technologie w pracy bibliotekarza” (organizator/prowadzący: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie);

 • „Katalogi bibliotek a pozyskiwanie czytelników w teorii i praktyce” (organizator/prowadzący: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, uczestnik: Biblioteka Publiczna Miasta Pszów);

 • „Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie” (organizator/prowadzący: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach);

 • „Skuteczne diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych – jako czynnik wzrostu jakości oferty kulturalnej biblioteki” (organizator/prowadzący: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu/Instytut Książki, uczestnik: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu);

 • „Obsługa systemu Prolib w zakresie modułu Wypożyczalnia
  i Magazyn” (organizator/prowadzący: Sygnity Business Solution, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej);

 • „Czytamy – wychowujemy” (organizator/prowadzący: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Pszczynie, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich);

 • „Umowy zlecenia i umowy o dzieło po zmianach od 01.01.2016” (organizator/prowadzący: Centrum Kształcenia Nauczycieli w Sosnowcu, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu);

 • „Wyzwania PR – sztuka komunikowania się” (organizator/prowadzący: Golden Training, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach);

 • „Warsztaty dziennikarskie” (organizator/prowadzący: Miejski Ośrodek Kultury w Łazach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, uczestnik: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach);

 • „Bezpieczeństwo w sieci” (organizator/prowadzący: Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, uczestnik: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu);

 • „Jak uniknąć pułapek planując i rozliczając czas pracy” (organizator/prowadzący: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, uczestnik: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie);

 • „Klik, klik – szybkie tworzenie prostych grafik komputerowych, filmików” (organizator/prowadzący: Biblioteka Miejska w Cieszynie, uczestnik: Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu);

 • „Sztuka czytania” (organizator/prowadzący: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, uczestnik: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy);

 • „Aplikacje w urządzeniach mobilnych” (organizator/prowadzący: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu, uczestnik: Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach);

 • „Jak zadbać o komfort pracy bibliotekarza” (organizator/prowadzący: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, uczestnik: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej);

 • „Licencja Creative Commons” (organizator/prowadzący: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Będzinie, uczestnik: Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach).



Stopka Biblioteka Œlšska