SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 R.


Budżet samorządowych bibliotek publicznych wynosił w 2016 roku ogółem 164.412.812 zł, w tym:

 • w powiatach ziemskich – 66.989.691 zł dla 488 placówek (bibliotek i filii)

 • w powiatach grodzkich – 97.156.842 zł dla 299 placówek (bibliotek i filii)

 • w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach – 266.279 zł (1 placówka)

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim wyniósł 208.646 zł, natomiast:

 • w powiatach ziemskich – 137.274 zł

 • w powiatach grodzkich – 324.939 zł

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim w 2016 roku uległ zwiększeniu o 9.743 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia strukturę budżetów samorządowych bibliotek publicznych w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2015.

Biblioteki Rok Budżet ogółem
(zł)
Koszty utrzymania
(zł)
Zakup książek
(zł)
Prenumerata
(zł)
Dochody
(zł)
Powiaty ziemskie 2015 65 920 333
6 618 890 4 151 616 437 462 1 071 578
2016 66 989 691 7 458 326 4 333 081 444 220 1 126 447
Powiaty grodzkie 2015 90 168 063 12 598 664 3 723 094 523 741 2 792 300
2016 97 156 842 13 889 483 3 932 278 512 566 2 920 271
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach 2015 249 708 22 540 6 543 2 327 6 192
2016 266 279 18 057 7 448 1 907 6 648
Ogółem woj. śląskie 2015 156 338 104 19 240 094 7 881 253 963 530 3 870 070
2016 164 412 812 21 365 866 8 272 807 958 693 4 053 366

Biblioteki Rok Koszty
%
budżetu
Zakup
%
budżetu
Prenumerata
%
budżetu
Dochody
%
budżetu
Powiaty ziemskie 2015 10,0 6,3 0,7 1,6
2016 11,1 6,5 0,7 1,7
Powiaty grodzkie 2015 14,0 4,1 0,6 3,1
2016 14,3 4,0 0,5 3,0
Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Gliwicach
2015 9,0 2,6 0,9 2,5
2016 6,8 2,8 0,7 2,5
Ogółem woj. śląskie 2015 12,3 5,0 0,6 2,5
2016 13,0 5,0 0,6 2,5

W 2016 roku dochody własne bibliotek publicznych były o 183.296 zł większe w porównaniu z rokiem ubiegłym i stanowiły 2,5% budżetów ogółem. Pozyskiwano je, podobnie jak w latach poprzednich, przede wszystkim z takich źródeł jak: usługi kserograficzne, opłaty za korzystanie z Internetu, usługi informacyjno-bibliograficzne, kary pobierane od czytelników, opłaty za karty czytelnicze. Niewielką ich część stanowiły odsetki bankowe, darowizny pieniężne itp.

Na zakup książek w 2016 roku przeznaczono o 391.554 zł więcej niż w 2015 roku i stanowił on 5,0% budżetów ogółem.

W przypadku prenumeraty czasopism zanotowano zmniejszenie środków przeznaczonych na nią o 4.837 zł w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiły one 0,6% budżetów ogółem.

Koszty utrzymania placówek bibliotecznych, na które składały się wydatki na opał, gaz, paliwo, energię elektryczną i cieplną, wodę, czynsze, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, remonty bieżące, drobne naprawy, konserwacje, środki czystości i materiały biurowe stanowiły 13,0% budżetów ogółem.

W tabeli poniżej zamieszczono porównanie budżetów bibliotek w 2015 i 2016 roku oraz ich procent wzrostu za 2016 rok.

Biblioteki

Budżet bibliotek w zł

% wzrostu (wg danych US)

 

2015

2016

 

Powiaty ziemskie

65 920 333

66 989 691

1,02%

Powiaty grodzkie

90 168 063

97 156 842

7,15%

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach

249 708

266 279

6,04%

Ogółem woj. śląskie

156 338 104

164 412 812

4,56%

* w 2016 r. zanotowano deflację (spadek cen) wynoszącą -0,6%

Budżet bibliotek w 2016 roku w województwie śląskim zwiększył się o 8.074.708 zł w porównaniu do 2015 roku; w tym:

 • w bibliotekach powiatów grodzkich budżety były większe o 6.988.779 zł

 • w bibliotekach powiatów ziemskich budżety były większe o 1.069.358 zł

 • w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach budżet był większy o 16.571 zł

Analiza danych dotyczących budżetów bibliotek publicznych województwa śląskiego, pozwoliła zauważyć wciąż utrzymującą się niekorzystną sytuację finansową większości placówek bibliotecznych.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje – udział w programach, grantach, sponsoring, itp.

W 2016 roku biblioteki samorządowe województwa śląskiego pozyskiwały dodatkowe środki pozabudżetowe z różnych źródeł. Oto przykłady:

Miejskie biblioteki publiczne

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 178.407,06 zł na:

 • refundację spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Instytutu Książki – 1.600,00 zł

 • refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 27.057,06 zł

 • zadanie „Wdrażanie programu lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii – Fotowoltaika:

  • dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 37.437,00 zł

  • pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 71.296,00 zł

  • dotacja celowa Miasta Będzina – 41.017,00 zł

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej zrealizowała projekty na łączną kwotę 119.371,82 zł Były to:

 • z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Literacki Hydepark. Zapomnij się w lekturze” z Priorytetu Promocja literatury i czytelnictwa/Promocja czytelnictwa – 32.672,92 zł

 • „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct” – Komisja Europejska – 83.769,00 zł

 • „Mimo wszystko nie biorę” – konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii – Urząd Miejski w Bielsku-Białej – 2.929,90 zł

Biblioteka Miejska w Cieszynie pozyskała dodatkowe środki finansowe z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 250,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi uzyskała środki pozabudżetowe na refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie – 13.296,00 zł

Biblioteka Publiczna w Częstochowie zdobyła łącznie 3.800,00 zł:

 • z Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona – 1.800,00 zł

 • ze spółki Koksownia Częstochowa Nowa na projekt „II Festiwal Bajki” – 2.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 327.700,00 zł w formie:

 • dotacji celowej na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu – 70.000,00 zł

 • budżetu partycypacyjnego na „Dofinansowanie działalności kulturalnej, zakup książek i wyposażenia” – 257.700,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach otrzymała dodatkowe środki pozabudżetowe na łączną wartość 39.694,00 zł z:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Promocji Kultury Za Granicą Promesa 2017 na zadanie „Światu dajesz kształt – w 110. rocznicę śmierci artysty” – 5.509,00 zł

 • Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” na zadanie „Biblioteka – świat cyfrowych możliwości” – 25.500,00 zł

 • Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na „Zadanie Specjalne: Inspiracja – Innowacja – Integracja – 3.685,00 zł

 • Federacji Polskich Banków Żywności w ramach programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” na zadanie „Talerz Malucha” – 5.000,00 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach na projekt „VIII Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów” – 2.800,00 zł

Biblioteka Miejska w Imielinie pozyskała z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację Nocy z Andersenem – 1.100,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju otrzymała łącznie 46.864,00 zł na:

 • sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Powiatowego Urzędu Pracy – 36.864,00 zł

 • cele statutowe Biblioteki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju – 10.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie pozyskała łącznie środki finansowe w kwocie 15.870,00 zł na następujące projekty:

 • „Stacja Jaworzno – pisarze i poeci” z Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej – 4.000,00 zł

 • „Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki” z Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej – 5.000,00 zł

 • „Biblioteczka małego czytelnika” z Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona – 1.000,00 zł

 • „Posadź swoje drzewko – edycja jesień 2016” z Fundacji Ekologicznej „Silesia” – 3.000,00 zł

 • od osób fizycznych i firm – 2.870,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach otrzymała łącznie 702.124,65 zł:

 • z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016 wykorzystanego na zakup książek, audiobooków, zestawów komputerowych, mebli bibliotecznych, sprzętu wystawienniczego oraz wymianę wykładziny do czterech filii – 631.124,65 zł

 • ze środków z rezerwy budżetowej m. Katowice w dyspozycji Rad Jednostek Pomocniczych, które przeznaczono na realizację projektu „ZOOM na bibliotekę” – 10.000,00 zł

 • z funduszy Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice na zakup książek, działalność proekologiczną oraz wymianę grzewczego kotła gazowego – 61.000,00 zł

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu zdobyła łącznie 8.200,00 zł z:

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań profilaktycznych – 8.000,00 zł

 • firmy Elhand Transformatory Sp. z o.o. w Lublińcu na nagrody w konkursie recytatorskim – 200,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim otrzymała środki pomocowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020 na zadanie „Remont i wyposażenie biblioteki w Miasteczku Śląskim” – 291.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie pozyskała w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt „Zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie” – 2.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu zdobyła środki pieniężne o łącznej wartości 19.012,40 zł:

 • na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia z Powiatowego Urzędu Pracy – 16.862,40 zł

 • na zajęcia wakacyjne dla dzieci z Fundacji Pracowniczej PRO-EKO – 500,00 zł

 • odszkodowanie z ubezpieczenia – 1.650,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich pozyskała na „Europejskie Forum Kreatywności Kulturalnej” (4 edycja) od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Narodowej Agencji Programu „Erasmus +” Wolontariat Europejski – 68.224,89 zł

Biblioteka Publiczna Miasta Pszów zdobyła z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu „Działaj Lokalnie IX” na zadanie „Tak! Biblioteka to mój świat” – 4.300,00 zł

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu otrzymała środki pomocowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zadanie „Lato z biblioteką: Wakacyjne podróże po literaturze” z Priorytetu Promocja literatury i czytelnictwa/Promocja czytelnictwa - 12.750,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej uzyskała z Urzędu Miejskiego środki pozabudżetowe z przeznaczeniem na program profilaktyczny „Bądź wolny od uzależnień” - 30.000,00 zł

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku pozyskała dodatkowe środki pieniężne na łączną kwotę 26.000,00 zł z:

 • Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” dotację ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – seniorzy w akcji” na projekt „Bajki Słuchajki czyli technologia łączy pokolenia” – 11.000,00 zł

 • Muzeum Historii Polski dofinansowanie w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2016” na zadanie „Odczytajmy Paruszowiec” – 11.000,00 zł

 • Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły darowizna w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” na zadanie „Zręczne ręce dziecięce” – 4.000,00 zł

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy otrzymała poza środkami budżetowymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Priorytetu 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020 - 30.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie zyskała środki pozabudżetowe na łączną kwotę 1.850,00 zł z przeznaczeniem na:

 • program „O finansach… w bibliotece – 4 edycja” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 650,00 zł

 • spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Instytutu Książki – 800,00 zł

 • organizację „Nocy z Andersenem” od sponsorów – 400,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu pozyskała środki pozabudżetowe o łącznej wartości 64.271,00 zł z:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja literatury i czytelnictwa na następujące zadania:

 • 12. Sosnowieckie Dni Literatury – 34.935,00 zł

 • „Tam i z powrotem czyli literacki wehikuł przygód” – 27.636,00 zł

 • Budżetu Obywatelskiego – 1.700,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach pozyskała dodatkowe środki pieniężne na łączną kwotę 50.600,00 zł w ramach dotacji celowej Gminy Tarnowskie Góry na następujące projekty:

 • zakup serwera wraz z aktualizacją oprogramowania – 39.600,00 zł

 • „Postaw na rodzinę” - realizacja lokalnej kampanii profilaktycznej – 11.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała dofinansowanie na projekt „Zostań poliglotą” z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza – 8.134,94 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zdobyła środki finansowe pozabudżetowe z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” na zadanie „Czytelnia – tutaj się nie nudzisz” – 2.100,00 zł

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim otrzymała środki pomocowe na łączną kwotę 10.800,00 zł z następujących źródeł:

 • z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja literatury i czytelnictwa na zadanie „Średniowieczne potyczki z Sienkiewiczem” – 10.000,00 zł

 • z Instytutu Książki w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki na spotkanie autorskie – 800,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” – 30.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach zyskała środki finansowe z Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” – 26.300,00 zł

Miejsko-gminne biblioteki publiczne

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach pozyskała środki pozabudżetowe na łączną kwotę 132.000,00 zł z następujących źródeł:

 • z Grupy LOTOS S.A. na projekt „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” – 126.000,00 zł

 • z Zarządu Osiedli Centrum oraz Lesiska na zadanie „Działania animacyjne w ramach Akademii Pięknego Czasu i zakup nowości wydawniczych dla Działu Audiowizualnego” – 3.300,00 zł

 • z firmy DELTEX na projekt „Działania animacyjne – Oddział Dziecięcy” – 2.700,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck zyskała środki finansowe o łącznej wartości 2.200,00 zł z:

 • Urzędu Miejskiego w Kłobucku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.500,00 zł

 • Nadleśnictwa Kłobuck na projekt biblioteczny „Ptak to dobry znak” – 700,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach postarała się o pozabudżetowe środki pieniężne z Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800,00 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zdobyła dodatkowe środki pieniężne z Gminy Łazy na projekt „Ferie w Bibliotece 2016” i „Bezpieczne wakacje w Bibliotece 2016” – 2.200,00 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu pozyskała pozabudżetowe środki pieniężne z Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800,00 zł

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zdobyła środki finansowe na łączną kwotę 15.383,30 zł w postaci dofinansowania z:

 • Budżetu Obywatelskiego – 12.983,30 zł

 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców – 2.400,00 zł

Biblioteka Publiczna w Skoczowie zdobyła z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Na dobry początek” na zadanie „Poznajemy świat z Amelką” – 6.385,00 zł

Gminne biblioteki publiczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach wzbogaciła się o dodatkowe środki pozabudżetowe o łącznej wartości 543.674,00 zł z:

Instytutu Książki:

 • w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – 517.500,00 zł

 • w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” – 26.174,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach pozyskała z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na projekt „Równać Szanse – Regionalny konkurs grantowy” – 5.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Boronowie zdobyła z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 700,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach zdobyła środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych; refundacja – 27.594,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie pozyskała środki pozabudżetowe na łączną kwotę 34.215,60 zł z:

 • Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016, zadanie 2. Biblioteka dostępna on-line” – 30.000,00 zł

 • Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych; refundacja – 4.215,60 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu zdobyła łącznie ze środków pozabudżetowych w formie dotacji celowej z Urzędu Gminy 70.311,00 zł na:

 • wykonanie projektu budowlanego na przebudowę i remont budynku biblioteki w Hażlachu – 69.311,00 zł

 • realizację zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach pn. „Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez GBP w Haźlachu” – 1.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni pozyskała środki finansowe z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu Lokalny Klub Kodowania „Link do przyszłości” – 250,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu otrzymała z dodatkowych źródeł finansowych z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspieranej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS na projekt „Biblioteka – miejscem dla młodego człowieka!” – 5.055,04 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie zdobyła ze środków pozabudżetowych z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program Równać Szanse na projekt „Wędrowanie pod Lachowym Groniem” – 8.500,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zdobyła z funduszy pozabudżetowych środki z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach konkursu grantowego „Na dobry początek” na projekt „Kozie kopyrducki” – 8.160,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach pozyskała z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.796,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie łącznie ze środków pozabudżetowych pozyskała 37.792,00 zł na następujące projekty:

 • „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” z Instytutu Książki – 29.998,00 zł

 • „Biblioteka w Lelowie na miarę naszych czasów” dofinansowanie z Urzędu Gminy – 5.294,00 zł

 • „Kto czyta nie błądzi” z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.500,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy otrzymała dotację celową z Urzędu Gminy na Program Funkcjonalno-Użytkowy – 2.952,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej zyskała środki pozabudżetowe na łączną kwotę 15.640,00 zł z:

 • Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”– 14.640,00 zł

 • Banku Spółdzielczego w Miedźnej na organizację Nocy z Andersenem – 1.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach otrzymała na projekt „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych w Bibliotece w Mierzęcicach” z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mierzęcice – 1.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach otrzymała dotację celową z Gminy Panki na projekt „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach” – 23.345,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej zdobyła łącznie 2.975,99 zł z:

 • Banku Spółdzielczego w Poczesnej – 1.000,00 zł

 • Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –1.975,99 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni pozyskała dodatkowe środki finansowe na łączną kwotę 8.828,08 zł z:

 • Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800,00 zł

 • Powiatowego Urzędu Pracy; refundacja zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych – 8.028,08 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 4.620,00 zł:

 • z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3.260,00 zł

 • zwrot kosztów procesu – 1.260,00 zł

 • dotacja dla chóru „Tęcza” – 100,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach-Wieprzu pozyskała środki finansowe na łączną kwotę 6.100,00 zł na następujące projekty:

 • „Magia papieru” z Żywieckiej Fundacji Rozwoju – 4.800,00 zł

 • spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Instytutu Książki – 800,00 zł

 • „Rozwiń skrzydła” z ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu – 500,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Rędzinach otrzymała z Fundacji Cemex Budujemy Przyszłość na projekt „Noce z Książką” – 4.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu zdobyła na zajęcia z dziećmi darowizny finansowe od sponsorów – 2.100,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu otrzymała łącznie dofinansowanie w wysokości 17.900,45 zł z:

 • Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły darowizna w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”– 1.700,00 zł

 • Fundacji mBanku w ramach programu mPotęga – 3.500,00 zł

 • Powiatowego Urzędu Pracy – 11.900,45 zł

 • Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach zdobyła ze środków pozabudżetowych łącznie 3.150,00 zł z:

 • Fundacji Orange – 2.650,00 zł

 • Nadleśnictwa Ujsoły – 500,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach pozyskała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – 13.462,36 zł

Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej otrzymała dodatkowe środki finansowe z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” – 29.464,40 zł

Biblioteka Śląska w Katowicach zdobyła środki pozabudżetowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę 273.336,00 zł z przeznaczeniem na:

 • w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na zadanie „Biblioteka Teatru Lwowskiego” – 45.120,00 zł

 • w ramach programu Biblioteka+, Szkolenia dla bibliotekarzy na zadanie „Motywator technologiczny” – 40.500,00 zł

 • w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki – 114.000,00 zł

 • w ramach programu Kultura cyfrowa na zadanie „Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC wraz z digitalizacją i udostępnieniem piśmiennictwa regionalnego” – 73.716,00 zł

Wszystkie uprawnione biblioteki publiczne w województwie śląskim otrzymały w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

Wśród darowizn rzeczowych, pozyskiwanych przez biblioteki od sponsorów, wymienić należy przede wszystkim: książki, czasopisma, zbiory specjalne, sprzęt komputerowy i techniczny, meble, gadżety reklamowe, artykuły plastyczne i papiernicze, artykuły spożywcze dla uczestników imprez czytelniczych.Stopka Biblioteka Śląska