SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 R.

Wstęp

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2017 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej w Katowicach przez wszystkie biblioteki publiczne, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. Źródła wyżej wymienione posłużyły też do opracowania "Informacji o stanie i działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2017 r., przekazanej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam też przesłano tabele zawierające dane o liczbie bibliotek, ich statusie prawnym, budżetach, czytelnictwie, księgozbiorach, zbiorach specjalnych, digitalizacji zbiorów bibliotecznych, dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych, wieku komputerów jak również o kadrze bibliotekarskiej w odniesieniu do wszystkich 169 bibliotek w województwie śląskim.

1. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE ORAZ WSKAŹNIKI CZYTELNICTWA

Lp.

Treść

2016

2017

 

BAZA BIBLIOTECZNA

 

 

1

Liczba bibliotek i filii

w tym:

– w powiatach grodzkich

– w powiatach ziemskich

– Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach

– Biblioteka Śląska

789


299

488

1

1

785


299

488

1

1

2

Punkty biblioteczne

24

24

3

Oddziały dla dzieci

83

77

4

Liczba miejsc w czytelniach

10 994

10 988

5

Liczba komputerów ogółem

w tym:

– dostępnych dla czytelników

w tym:

– z dostępem do Internetu

5 252


2 589


2 504

5 420


2 621


2 500

6

Zbiory ogółem

w tym:

– książki

– czasopisma oprawne

– zbiory specjalne

17 414 189


15 924 231

348 556

1 141 402

17 325 075


15 794 850

356 316

1 173 909

7

Pracownicy merytoryczni (etaty przeliczeniowe)

1 976,98

1 966,20

 

CZYTELNICTWO

   

8

Liczba czytelników

782 658

768 874

9

Udostępnianie książek:

– na zewnątrz

– na miejscu

 

14 765 892

1 114 513

 

14 201 953

1 092 218

10

Udostępnianie czasopism (oprawnych i nieoprawnych):

– na zewnątrz

– na miejscu

 

465 151

1 299 954

 

*6 939

*98 297

11

Udostępnianie zbiorów specjalnych:

– na zewnątrz

– na miejscu

 

454 508

124 116

 

464 930

105 982

12

Nabytki (książki w woluminach):

– wpływy z różnych źródeł

finansowania, w tym:

– zakup ze środków samorządowych (bez dotacji MKiDN)

 

552 321

 

242 017

 

535 181

 

235 990

13

Wartość nabytków książkowych (zł):

– z różnych źródeł finansowania, w tym:

– ze środków samorządowych (bez dotacji MKiDN)

 

11 002 783

5 202 909

 

10 913 257

5 136 005

14

Prenumerata (w zł)

1 043 634

1 013 925

15

Liczba tytułów czasopism z prenumeraty

6 849

6 905

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

16

Liczba książek na 100 mieszkańców

349

347

17

Liczba czytelników na 100 mieszkańców

17

17

18

Liczba udostępnień wszystkich zbiorów na miejscu i na zewnątrz

- na 100 mieszkańców

399

*351

19

Przybyło książek na 100 mieszkańców:

– ogółem

– ze środków samorządowych

 

12

5

 

12

5

20

Liczba mieszkańców na 1 placówkę

5 785

5 800

LICZBA MIESZKAŃCÓW w województwie śląskim**

4 564 394

4 552 627

*  udostępnianie tylko czasopism oprawnych

**stan na 30 czerwca
Stopka Biblioteka Śląska