SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 R.


Budżet samorządowych bibliotek publicznych wynosił w 2017 roku ogółem 169.362.358 zł, w tym:

 • w powiatach ziemskich – 70.776.963 zł dla 484 placówek (bibliotek i filii)

 • w powiatach grodzkich – 98.328.707 zł dla 299 placówek (bibliotek i filii)

 • w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach – 256.688 zł (1 placówka)

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim wyniósł 216.023 zł, natomiast:

 • w powiatach ziemskich – 146.233 zł

 • w powiatach grodzkich – 328.859 zł

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim w 2017 roku uległ zwiększeniu o 7.377 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia strukturę budżetów samorządowych bibliotek publicznych w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016.

Biblioteki Rok Budżet ogółem
(zł)
Koszty utrzymania
(zł)
Zakup książek
(zł)
Prenumerata
(zł)
Dochody
(zł)
Powiaty ziemskie 2016 69 989 691
7 458 326 4 333 081 444 220 1 226 447
2017 70 776 963 7 826 356 4 162 326 418 383 1 453 651
Powiaty grodzkie 2016 97 156 842 13 889 483 3 932 278 512 566 2 920 271
2017 98 328 707 13 146 135 3 949 628 507 304 2 994 794
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach 2016 266 279 18 057 7 448 1 907 6 648
2017 256 688 29 910 6 058 2 128 9 000
Ogółem woj. śląskie 2016 164 412 812 21 365 866 8 272 807 958 693 4 053 366
2017 169 362 358 21 002 401 8 118 012 927 815 4 457 445

Biblioteki Rok Koszty
%
budżetu
Zakup
%
budżetu
Prenumerata
%
budżetu
Dochody
%
budżetu
Powiaty ziemskie 2016 11,1 6,5 0,7 1,7
2017 11,1 5,9 0,6 2,1
Powiaty grodzkie 2016 14,3 4,0 0,5 3,0
2017 13,4 4,0 0,5 3,0
Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Gliwicach
2016 6,8 2,8 0,7 2,5
2017 11,7 2,4 0,8 3,5
Ogółem woj. śląskie 2016 13,0 5,0 0,6 2,5
2017 12,4 4,8 0,5 2,6

W 2017 roku dochody własne bibliotek publicznych były o 404.079 zł większe w porównaniu z rokiem ubiegłym i stanowiły 2,6% budżetów ogółem. Pozyskiwano je, podobnie jak w latach poprzednich, przede wszystkim z takich źródeł jak: usługi kserograficzne, opłaty za korzystanie z Internetu, usługi informacyjno-bibliograficzne, kary pobierane od czytelników, opłaty za karty czytelnicze. Niewielką ich część stanowiły odsetki bankowe, darowizny pieniężne itp.

Na zakup książek w 2017 roku przeznaczono o 154.795 zł mniej niż w 2016 roku i stanowił on 4,8% budżetów ogółem.

W przypadku prenumeraty czasopism zanotowano zmniejszenie środków przeznaczonych na nią o 30.878 zł w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiły one 0,5% budżetów ogółem.

Koszty utrzymania placówek bibliotecznych, na które składały się wydatki na opał, gaz, paliwo, energię elektryczną i cieplną, wodę, czynsze, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, remonty bieżące, drobne naprawy, konserwacje, środki czystości i materiały biurowe stanowiły 12,4% budżetów ogółem.

W tabeli poniżej zamieszczono porównanie budżetów bibliotek w 2016 i 2017 roku oraz ich procent wzrostu za 2017 rok.

Biblioteki

Budżet bibliotek w zł

% wzrostu i spadku*

 

2016

2017

 

Powiaty ziemskie

66 989 691

70 776 963

3,65

Powiaty grodzkie

97 156 842

98 328 707

– 0,79

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Gliwicach

266 279

256 688

– 5,60

Ogółem woj. śląskie

164 412 812

169 362 358

1,01

* po uwzględnieniu inflacji za 2017 r. w wysokości 2,0% (wg danych GUS)


Budżet bibliotek w 2017 roku w województwie śląskim zwiększył się o 4.949.546 zł w porównaniu do 2016 roku; w tym

 • w bibliotekach powiatów grodzkich budżety były większe o 1.171.865 zł

 • w bibliotekach powiatów ziemskich budżety były większe o 3.787.272 zł

 • w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach budżet był mniejszy o 9.591 zł

Analiza danych dotyczących budżetów bibliotek publicznych województwa śląskiego, pozwoliła zauważyć wciąż utrzymującą się niekorzystną sytuację finansową większości placówek bibliotecznych.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje – udział w programach, grantach, sponsoring, itp.

W 2017 roku biblioteki samorządowe województwa śląskiego pozyskiwały dodatkowe środki pozabudżetowe z różnych źródeł. Oto przykłady:

Miejskie biblioteki publiczne

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 71.184,88 zł w postaci:

 • refundacji spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Instytutu Książki – 1.596,69 zł

 • refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 68.082,19 zł

Nagrody Urzędu Miasta Będzina dla Biblioteki za całokształt działalności kulturalnej MiPBP w Będzinie za rok 2017 – 1.000,00

 • bonów towarowych (Kaufland, Społem) – 450,00 zł

 • odszkodowania Orange – 56,00 zł

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej zrealizowała projekty na łączną kwotę 325.823,81 zł Były to:

 • z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • w ramach programu Partnerstwo dla książki na zadania:

   • „Biblioteka palce lizać. Noc w bibliotece” – 30.300,00 zł

   • „Literacki Orient Express” – 45.896,01 zł

   • „Bielsko-Bialski (po)ciąg do literatury – 24.780,00 zł

   • „Książka i zwierzę – nie tylko na papierze” – 22.050,00 zł

  • w ramach programu Kultura cyfrowa na zadanie:

   • „Konserwacja i digitalizacja starodruków znajdujących się w Książnicy Beskidzkiej – 40.000,00 zł

  • w ramach programu Infrastruktura kultury na zadanie:

   • Biblioteka integracyjna – 45.000,00 zł

   • „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct” – Komisja Europejska – 82.797,80 zł

   • Budżet Obywatelski na zakup księgozbioru i wyposażenie dla Filii Książnicy Beskidzkiej w Komorowicach – 35.000,00 zł

Biblioteka Miejska w Cieszynie pozyskała dodatkowe środki finansowe o łącznej wartości 30.300,00 zł z:

 • MKiDN w ramach Promocji Czytelnictwa. Priorytet: Festiwale na zadanie: „X Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą” – 20.300,00 zł

 • Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na projekt „Tablety w Twojej Bibliotece” – 10.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi uzyskała łącznie 17.390,00 zł na:

 • projekt „Biblioteka? – Naturalnie?” z MKiDN – 13.200,00 zł

 • refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie – 4.190,00 zł

Biblioteka Publiczna w Częstochowie zdobyła łącznie 297.332,00 zł:

 • z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki na zadania:

 • „Czytaj i działaj! w Bibliotece” – 15.232,00 zł

 • „Festiwal Bajki” – 10.500,00 zł

 • z Technopol Sp. z o.o. Częstochowa na „Dofinansowanie Jubileuszu Stulecia Biblioteki” – 3.000,00 zł

 • z Budżetu Obywatelskiego na remont części pomieszczeń filii bi-bliotecznej, zakup wyposażenia i materiałów, zakup zbiorów bi-bliotecznych, zakup usług, spotkania autorskie – 268.600,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 289.501,00 zł z:

 • MKiDN na projekty:

  • „Jarmark bajek i baśni” – 48.650,00 zł

  • „Popularni czytają!” – 26.100,00 zł

 • Budżetu Obywatelskiego na zakup książek i audiobooków oraz spotkania autorskie – 214.751,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach otrzymała dodatkowe środki pozabudżetowe na łączną wartość 189.430,63 zł z:

 • MKiDN w ramach programu:

  • Promocja Kultury Za Granicą Promesa 2017 na zadanie: „Światu dajesz kształt – interdyscyplinarny projekt w 110. rocznicę śmierci artysty” – 39.438,56 zł

  • Program Conrad 2017 na zadanie: „Conrad po trzykroć!” – 6.866,60 zł

  • Promocja Czytelnictwa na zadanie: „Literacka miarka wzrostu czyli książki na miarę” – 11.484,00 zł

  • Partnerstwo dla książki na zadania:

  • „Praktyka czyni mistrza” – 15.159,67 zł

  • „Rozgrywki z lekturą” – 7.247,81 zł

  • „Znajdź wspólny język” – 9.431,94 zł

 • Budżetu Miasta Gliwice na zadania:

  • „Książka dla rodziców dzieci 0-6 pt. „Otwieranie świata” – 34.796,70 zł

  • „Światu dajesz kształt – interdyscyplinarny projekt w 110. rocznicę śmierci artysty” – 11.122,32 zł

 • Budżetu Obywatelskiego na sprzęt komputerowy, zabawki, gry i programy edukacyjne, wyposażenie kącika dla dzieci, cykl spotkań dla dzieci i młodzieży – 53.883,03 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach na projekt: „IX Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów” – 2.800,00

Biblioteka Miejska w Imielinie pozyskała z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację imprez cyklicznych – 4.000,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju otrzymała z Narodowego Centrum Kultury na projekt: „Strefa poprawnej polszczyzny” – 10.000,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie pozyskała łącznie środki finansowe w kwocie 16.350,00 zł na następujące projekty:

 • „Koło kwintowe – ars rozważania o literaturze”; „Zalajkuj swoją bibliotekę” z Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej – 3.000,00 zł

 • „Ars rozważania ciąg dalszy” z Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej – 2.000,00 zł

 • „Mikołaj Święty nie tylko od prezentów” z Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona – 2.000,00 zł

 • „Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem” z Fundacji KGHM MIEDŹ – 5.000,00 zł

 • od osób fizycznych i firm – 4.350,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach otrzymała łącznie 458.107,05 zł:

 • z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki na zadanie: „Wejdź do gry. Kultura czytania i twórczego działania w bibliotece” – 14.876,59 zł

 • z Budżetu Obywatelskiego wykorzystanego na zakup książek, audiobooków, czasopism, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia filii oraz na organizację spotkań – 437.791,09 zł

 • ze środków z rezerwy budżetowej m. Katowice w dyspozycji Rad Jednostek Pomocniczych, które przeznaczono na realizację projektów:

 • „Lato z książką” – 1.440,00 zł

 • organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka dla chorych dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka – 999,37 zł

 • jako darowiznę pieniężną na zakup książek – 3.000,00 zł

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu zdobyła z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań profilaktycznych – 10.000,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie pozyskała środki pomocowe na łączną kwotę 45.000,00 zł z:

 • MKiDN na zadanie: „Kultura ludowa i tradycyjna. Po naszymu czyli po śląsku” – 18.000,00 zł

 • Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania: „Rodzicielski Mikołów – strefa dla rodzica z dzieckiem” – 27.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu zdobyła środki pieniężne na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy – 11.350,86

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich pozyskała fundusze pozabudżetowe na łączną kwotę 167.525,40 zł z:

 • MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki na zadanie: „Podróże dalekie i bliskie” – 14.781,91 zł

  • Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Narodowej Agencji Programu „Erasmus +” Wolontariat Europejski na projekt: „Europejskie Forum Kreatywności Kulturalnej (5 edycja) – 71.043,49 zł

  • Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na projekt: „Tablety w twojej bibliotece” – 8.000,00 zł

  • Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm jutra 2017 na projekt: „Po czcionce do książki? – 8.700,00 zł

 • Budżetu Obywatelskiego na wyposażenie filii bibliotecznej – 65.000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie zdobyła środki finansowe pozabudżetowe z Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800,00

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu otrzymała środki pomocowe o łącznej wartości 66.341,00 zł z:

 • MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki na zadania:

  • „Bibliotekarz doskonały” – 23.151,00 zł

  • „Łączy nas książka” – 31.640,00 zł

 • Budżetu Obywatelskiego na projekt: „Zaczytany ogród” – zagospodarowanie terenu wokół budynku biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 – 11.550,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie pozyskała od sponsora 600,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej uzyskała środki pozabudżetowe w kwocie 251.507,25 zł z przeznaczeniem na:

 • program profilaktyczny pn. „Masz szansę – powiedz stop” z Urzędu Miejskiego – 30.500,00 zł

 • projekt: „Archipelag cyfrowy – Nowa Biblioteka w Rudzie Śląskiej” ze środków Unii Europejskiej – 221.007,25 zł

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku pozyskała dodatkowe środki pieniężne na łączną kwotę 26.760,00 zł z:

MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki na zadania:

 • „Grona śmiechu. Kto zabił Dicka Palmera?” – 13.560,00 zł

 • „Bajkowy Ogród Malucha” – 13.200,00 zł

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy otrzymała poza środkami budżetowymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Priorytetu 2 Infrastruktura bibliotek 2016–2020 – 72.750,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu pozyskała środki pozabudżetowe o łącznej wartości 171.916,00 zł z:

 • MKiDN w ramach Programu Operacyjnego Promocja literatury i czytelnictwa na następujące zadania:

  • „13. Sosnowieckie Dni Literatury” – 29.730,00 zł

  • „Igraszki literacko-teatralne. 3 Sosnowiecka Jesień Teatralna” – 21.600,00 zł

 • Budżetu Obywatelskiego na zakup zbiorów i wyposażenie placówek, sprzęt audio-wideo, klimatyzatory i przebudowę tarasu Filii nr 20” – 120.586,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach pozyskała dodatkowe środki pieniężne na łączną kwotę 180.034,00 zł w ramach dotacji celowej Gminy Tarnowskie Góry na następujące projekty:

 • „Modernizacja budynku w ogrodzie MBP” – 144.990,00 zł

 • „Postaw na rodzinę” - realizacja lokalnej kampanii profilaktycznej – 15.420,00 zł

 • „Zakup i dostawa namiotu wraz z akcesoriami dla MBP – 4.987,00 zł

 • „Zakup wielofunkcyjnej drukarki wraz z dostawą i usługą konfiguracji” – 9.840,00 zł

 • „Zakup i dostawa modułu gromadzenia (z licencją) wraz z usługami wdrożenia do systemu PROLIB” – 4.797,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zdobyła środki finansowe pozabudżetowe z Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle pozyskała łącznie 60.396,82 zł:

 • z Narodowego Centrum Kultury na zadanie: „Legendy i podania od źródeł Wisły” – 13.000,00 zł

 • z Gminy Wisła dotację celową na remont fortepianu – 47.396,82 zł

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim otrzymała środki pomocowe na łączną kwotę 122.675,00 zł z następujących źródeł:

 • z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki na zadanie: „Doświadczenie, wiedza, pomysł” – warsztaty dla bibliotekarzy z powiatu wodzisławskiego – 22.000,00 zł

 • z Instytutu Książki w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki na spotkanie autorskie – 800,00 zł

 • dotacje celowe z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na:

  • zakup rzutnika do sali multimedialnej Biblioteki – 6.500,00 zł

  • modernizację wnętrza czytelni w budynku Biblioteki – 50.000,00 zł

 • dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na:

  • modernizację wnętrza czytelni w budynku Biblioteki – 43.375,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach pozyskała dodatkowe środki pozabudżetowe w łącznej kwocie 1.015,00 zł:

 • z Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 615,00 zł

 • od sponsorów na organizację „Nocy z Andersenem” – 400,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała dofinansowanie o łącznej wartości 44.500,00 zł z:

MKiDN:

 • w ramach Promocji Czytelnictwa 2017 na zadanie: ”Książka na piątkę – znakomity początek” – 21.500,00 zł

 • w ramach programu Partnerstwo dla książki na zadania:

  • „Czeskie inspiracje – nie tylko literackie” – 11.000,00 zł

  • „Warsztaty dla bibliotekarzy – kierunek rozwój” – 12.000,00 zł

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu zdobyła z Muzeum Historii Polski z programu Patriotyzm jutra – 5.000,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach zyskała środki finansowe w kwocie - 26.700,00 zł z:

MKiDN w ramach programów:

 • Partnerstwo dla książki na zadanie: „Od czytelnika do startupowca – 16.700,00 zł

 • Program Conrad 2017 na zadanie: „Tydzień z Conradem” – 10.000,00 zł

Miejsko-gminne biblioteki publiczne

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach pozyskała środki pozabudżetowe na łączną kwotę 52.260,00 zł z następujących źródeł:

 • z Akademii Pięknego Czasu – 50.260,00 zł

 • z Zarządu Osiedla Lesisko na projekt: „Zakup nowości muzycznych i filmowych” – 1.000,00 zł

 • z Zarządu Osiedla Południe na projekt: „Zakup gier dla dzieci i młodzieży” – 1.000,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck zyskała od prywatnej firmy na imprezy czytelnicze – 1.800,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach postarała się o pozabudżetowe środki pieniężne z Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800,00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zdobyła dodatkowe środki pieniężne z Gminy Łazy na projekt: „Ferie w Bibliotece 2017” i „Bezpieczne wakacje w Bibliotece 2017” – 3.000,00

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu pozyskała pozabudżetowe środki pieniężne z Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800,00

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zdobyła środki finansowe na łączną kwotę 49.161,01 zł w postaci dofinansowania z:

 • MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki na zadanie: „Książka leczy” – 5.123,30 zł

 • Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017 na zadanie: „Na tropie Ojczystego” – 9.295,32 zł

 • Budżetu Obywatelskiego na malowanie, zakup mebli, rolet, klimatyzatora, sprzętu komputerowego, książek, gier – 34.742,39 zł

Biblioteka Publiczna w Skoczowie zdobyła z Funduszu Promocji i Kultury MKiDN na projekt: „Mozaika Podróżnicza” – 13.760,00

Gminne biblioteki publiczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach wzbogaciła się o dodatkowe środki pozabudżetowe o łącznej wartości 111.207,00 zł z:

Urzędu Gminy Bobrowniki:

 • dotacja inwestycyjna na remont Biblioteki w Dobieszowicach – 71.000,00 zł

 • dotacja celowa na wzmocnienie fundamentów w budynku przekazanym na Bibliotekę w Dobieszowicach – 40.207,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Boronowie zdobyła z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 700,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej otrzymała z Urzędu Pracy dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika – 2.678,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie pozyskała środki pozabudżetowe na łączną kwotę 14.058,00 zł z:

 • Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży biorąc udział w Regionalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt: „Fest fajny quest”– 8.500,00 zł

 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych biorąc udział w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2017” Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt: „Akademia Malucha czyli brzdąc w bibliotece” – 3.450,00 zł

 • Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych; refundacja – 2.108,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu zdobyła łącznie ze środków pozabudżetowych w formie dotacji celowej z Urzędu Gminy oraz z NPRC 610.000,00 zł na:

 • aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie projektu zamiennego – 5.000,00 zł

 • realizację zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach pn. „Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez GBP w Hażlachu” – 5.000,00 zł oraz

 • z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 – 2.000.000 zł; z tego 600.000 zł w 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach otrzymała z dodatkowych źródeł finansowych z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspieranej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce na projekt: „Integracja społeczności irządzkiej poprzez smaki z dzieciństwa i powrót do historii” – 5.100,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach pozyskała środki finansowe z Fundacji PKO Banku Polskiego na projekt: „Nasze kino”– 9.300,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie zdobyła dodatkowe środki z Funduszu Sołeckiego – 1.280,50

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach zdobyła z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań profilaktycznych – 1.805,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie łącznie ze środków pozabudżetowych pozyskała 12.138,19 zł:

 • z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na projekt: „Kto czyta nie błądzi” – 3.000,00 zł

 • z Powiatowego Urzędu Pracy – 8.736,44 zł

 • od osób fizycznych – 401,75 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej zyskała środki pozabudżetowe z Banku Spółdzielczego na organizację imprez czytelniczych: „Noc z Andersenem”, „Turniej Wiedzy o Regionie”, „Mamy rady na odpady” – 1.100.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnie otrzymała dodatkowe środki finansowe z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 10.000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach otrzymała na projekt: „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych w Bibliotece w Mierzęcicach” z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mierzęcice – 1.000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach otrzymała środki finansowe w ramach programu „Partnerstwo dla Książki” na łączną kwotę 21.600,00 zł na projekty:

 • „Biblioteka na tropie zbrodni – spotkanie z kryminałem” – 8.680,00 zł

 • „Niecodzienne spotkania z książką czyli warsztaty teatralno-literackie dla dzieci” – 12.920,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach otrzymała z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach IX edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” na projekt: „Spotkania z emocjami – zabawy z elementami arteterapii” – 9.604,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie otrzymała dodatkowe środki finansowe z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 20.570,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej zdobyła łącznie 3.600,00 zł z:

 • Banku Spółdzielczego w Poczesnej – 1.000,00 zł

 • Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.600,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju otrzymała dofinansowanie na kwotę o łącznej wartości 21.925,00 zł:

 • z Powiatowego Urzędu Pracy; refundacja zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych – 20.925,00 zł

 • od sponsorów na akcję „Odjazdowy Bibliotekarz” – 1.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni pozyskała dodatkowe środki finansowe na łączną kwotę 10.244,68 zł z:

 • Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800,00 zł

 • Powiatowego Urzędu Pracy; refundacja zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych – 9.444,68 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 7.065,00 zł:

 • z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3.570,00 zł

 • refundacja z Urzędu Pracy – 3.295,00 zł

 • dotacja dla stowarzyszenia „Aktywny Senior” – 200,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach – Wieprzu pozyskała środki finansowe z Żywieckiej Fundacji Rozwoju na projekt: „Hop! Siup! Z tradycją w zabawę” – 4.000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu otrzymała środki finansowe z Urzędu Pracy na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia nowego pracownika – 13.310,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach zdobyła z Nadleśnictwa Ujsoły – 500,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach pozyskała dofinansowanie o łącznej wartości 20.000,00 zł na projekty:

  „Dla seniora dobra pora” z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działąj Lokalnie” – 3.000,00 zł

  „Czytają wnukowie, czytają dziadkowie – biblioteka łączy pokolenia” z MKiDN „Partnerstwo dla książki” – 12.400,00 zł oraz dotacja celowa jako wkład własny finansowy Gminy Wyry na realizację projektu – 4.600,00 zł

Biblioteka Śląska w Katowicach zdobyła środki pozabudżetowe na łączną kwotę 521.858,00 zł z:

 • MKiDN:

  • w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na zadanie: „Biblioteka Teatru Lwowskiego” – 68.120,00 zł

  • w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki – 117.000,00 zł

  • w ramach programu Kultura cyfrowa na zadanie: „Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC wraz z digitalizacją i udostępnieniem piśmiennictwa regionalnego” – 36.006,00 zł

  • w ramach programu Partnerstwo dla książki na projekty:

  • „Polsko-Ukraińskie spotkania Bibliotekarzy” – 18.800,00 zł

  • „Pola widzenia książki” – 43.000,00 zł

  • na projekt: „Hobbit – opowieści o powieści” – 24.500,00 zł

  • w ramach programu Sztuki wizualne na zadanie: „Książki: Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo polskiej architektury Górnego Śląska 2 poł. XX wieku” – 20.000,00 zł

  • dofinansowanie do projektu „Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny” – 94.310,00 zł

 • Miasta Katowice dofinansowanie do Śląskiej Fotografii Prasowej – 5.000,00 zł

 • Uniwersytetu Śląskiego w ramach współorganizacji konferencji „Przyszłość śląskich miast…” – 1.600,00 zł

 • Urzędu Marszałkowskiego (Województwo Śląskie) w ramach dotacji celowej:

  • na dokumentację do projektu „Śląskie Digitarium” – 43.522,00 zł

  • na wymianę zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu – 50.000,00 zł

Wszystkie uprawnione biblioteki publiczne w województwie śląskim otrzymały w 2017 roku dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016–2020” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Wśród darowizn rzeczowych, pozyskiwanych przez biblioteki od sponsorów, wymienić należy – podobnie jak w latach poprzednich – przede wszystkim: książki, czasopisma, zbiory specjalne, sprzęt komputerowy i techniczny, meble, gadżety reklamowe, artykuły plastyczne i papiernicze, artykuły spożywcze dla uczestników imprez czytelniczych.Stopka Biblioteka Śląska