SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 R.

9. Zakończenie

Biblioteki publiczne województwa śląskiego w 2017 roku, obok wielu osiągnięć związanych z promocją i krzewieniem czytelnictwa, działalnością edukacyjną i informacyjną, doświadczyły nie mało problemów, które utrudniały lub hamowały realizację założonych planów. Do największych utrudnień należały: zbyt niskie dotacje organizatora przekazywane na potrzeby instytucji, braki kadrowe oraz niewystarczająca powierzchnia lokali bibliotecznych.

Stan sieci bibliotecznej na koniec 2017 roku zmniejszył się o 4 filie biblioteczne. Na koniec roku sprawozdawczego funkcjonowało 785 placówek bibliotecznych.

Siedem gmin podjęło uchwały o zamiarze połączenia biblioteki z inną instytucją kultury. Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Krajowa Rada Biblioteczna negatywnie zaopiniowały uchwały intencyjne.

W 2017 r. ogólna liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 768 874 to mniej o 13 784 użytkowników w zestawieniu z rokiem poprzednim. Największy spadek podobnie jak w roku 2016 odnotowano wśród użytkowników w wieku 16-24 lata – o 16 185 osób.

W 2017 roku w księgozbiorach śląskich bibliotek publicznych przybyło ogółem 535 181 woluminów. W ramach zakupu ze środków samorządowych zakupiono do zbiorów bibliotecznych 235 990 woluminów książek o wartości 5 136 005 zł, 11 024 woluminy czasopism oprawnych oraz zbiorów audiowizualnych 21 177 jednostek o wartości 471 912 zł, w tym 17 178 jednostek książki mówionej o łącznej wartości 339 588 zł.

Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliły pozyskać 153 429 woluminów książek o wartości 3 221 941 zł, 4 166 jednostek zbiorów nieelektronicznych za kwotę 81 341 zł, w tym 4 152 jednostki książki mówionej za 80 869 zł. W ramach darów i wymiany biblioteki pozyskały 145 762 woluminy książek (wartość 2 555 311 zł), 15 584 jednostki pozostałych zbiorów nieelektronicznych (1 278 945 zł), w tym 5 357 jednostek książki mówionej (wartość 66 448 zł).

Biblioteki publiczne w woj. śląskim w 2017 roku prenumerowały ogółem 6 848 tytułów czasopism o wartości 927 815 złotych. W porównaniu do roku poprzedniego zamówiono o 1 tytuł czasopism mniej (6 849 tytułów w 2016 r.). Analiza formularzy
K-03 wskazała również liczbę tytułów czasopism bieżących w naszym województwie wynoszącą 11 024 tytuły. Wartość ta ujmuje całościowo wpływy czasopism pochodzących z zakupu, darów oraz wymiany z innymi bibliotekami.

Śląski Pegaz

W 2017 roku biblioteki nadal chętnie nadsyłały artykuły i zapowiedzi przeznaczone do opublikowania w Śląskim Pegazie. Serwis dostępny pod adresem www.slaskipegaz.bs.katowice.pl to platforma kierowana do wszystkich, którym bliska jest tematyka bibliotek, książek oraz działań bibliotecznych, a więc przede wszystkim do bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się w bibliotekach publicznych województwa śląskiego. W 2017 r. zamieszczono na platformie łącznie 671 wpisów, w tym 476 artykułów oraz 195 informacji w dziale aktualności.

Analiza wypowiedzi bibliotek zawartych w sprawozdaniach za ostatnie lata, wskazuje na osiągnięcia związane, przede wszystkim ze zmianami technologicznymi. Wśród problemów na pierwszy plan wysuwają się niedostatki lokalowe, niewystarczające budżety, a szczególnie w gminach – mała obsada kadrowa. Nie bez znaczenia staje się także to, iż dyrektorzy bibliotek coraz częściej nie mogą podejmować samodzielnych decyzji, wiele spraw rozstrzyganych jest na poziomie samorządów bez konsultacji z dyrektorami, którym narzuca się z góry decyzje zgodne z wolą organizatora biblioteki. Zatem przyjdzie się nam jeszcze zmierzyć z zagadnieniem, czy biblioteki, będące instytucjami kultury, nadal mają osobowość prawną i nadal są zarządzane przez dyrektorów.Stopka Biblioteka Œlšska