TABELE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA ZA  2017  ROK


Poniższe zestawiania tabelaryczne sporządzono w oparciu o dane przekazywane do GUS (formularz K-03), sprawozdania opracowane przez biblioteki oraz dane zawarte w ankiecie dotyczącej kadry bibliotekarskiej i zakupu zbiorów. Dane statystyczne zebrane w zestawieniach, zostały udostępnione w postaci stron internetowych „html” oraz w popularnym formacie „pdf” z możliwością zapisania plików zestawień lokalnie w komputerze lub wydrukowania treści na drukarce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki działalności samorządowych bibliotek publicznych woj. śląskiego

 
powiaty ziemskie
   
powiaty grodzkie
   
  Tabela przedstawia grupę powiatów ziemskich oraz grupę powiatów grodzkich województwa śląskiego w układzie alfabetycznym. W obrębie poszczególnych powiatów ziemskich uszeregowano biblioteki w podziale na: miejskie, miejsko-gminne i gminne. Zgromadzony zbiór wartości liczbowych odzwierciedla stan ludności danej gminy, placówek bibliotecznych (łącznie biblioteka główna oraz filie), punktów bibliotecznych, miejsc w czytelniach, etatów przeliczeniowych pracowników działalności podstawowej, nabytków książkowych (wszystkich razem oraz zakupionych wyłącznie ze środków organizatora podanych w kwocie i w woluminach), księgozbioru, czytelników oraz wypożyczeń i udostępnień łącznie wszystkich materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu.   htmlHTML     htmlHTML    
  pdfPDF     pdfPDF    
             
 

Wskaźniki analityczne samorządowych bibliotek publicznych woj. śląskiego

 
powiaty ziemskie
   
powiaty grodzkie
   
  Tabela przedstawia grupę powiatów ziemskich oraz grupę powiatów grodzkich województwa śląskiego w układzie alfabetycznym. W obrębie poszczególnych powiatów ziemskich uszeregowano biblioteki w podziale na: miejskie, miejsko-gminne i gminne. W tabeli zawarto wybrane wskaźniki bazy materialno-organizacyjnej, wskaźniki obciążenia usługami oraz wskaźniki efektywności. Wskaźniki bazy materialno-organizacyjnej to: liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną, powierzchnia biblioteczna w m2 na 100 mieszkańców, liczba woluminów na 100 mieszkańców, liczba nabytków książkowych wszystkich razem oraz ze środków organizatora na 100 mieszkańców, wydatki w zł na zakup książek ogółem oraz ze środków organizatora na 100 mieszkańców, średnia cena zakupionej książki. Wskaźniki obciążenia usługami to: liczba czytelników na 1 etat przeliczeniowy, liczba udostępnień (wszystkich rodzajów zbiorów na zewnątrz i na miejscu) na 1 etat przeliczeniowy. Wskaźniki efektywności to: liczba czytelników na 100 mieszkańców, liczba udostępnień (wszystkich rodzajów zbiorów na zewnątrz i na miejscu) na 100 mieszkańców, liczba udostępnień (wszystkich rodzajów zbiorów na zewnątrz i na miejscu) na 1 czytelnika.   htmlHTML     htmlHTML    
  pdfPDF     pdfPDF    
             
 

Samorządowe biblioteki publiczne woj. śląskiego według agregatowego indeksu aktywności

 
powiaty ziemskie
   
powiaty grodzkie
   
  Miejsca bibliotek w obrębie swoich powiatów ziemskich, miejsca powiatów ziemskich potraktowanych łącznie oraz miejsca powiatów grodzkich (dodatkowo porównanie z rokiem poprzednim). Indeks aktywności tworzy sześć wybranych wskaźników. Im większy wskaźnik tym wyższe miejsce danej biblioteki czy powiatu. Najwyższy wskaźnik otrzymuje 1 miejsce, najniższy - ostatnie. Dla każdego z zawartych w tabeli wskaźników obliczane jest miejsce jednoznaczne z liczbą punktów. W obrębie danej biblioteki lub powiatu punkty te są sumowane. Suma punktów podzielona przez liczbę wskaźników (6) daje wartość indeksu. Wartość indeksu (im mniejsza tym lepsza) decyduje o kolejności bibliotek lub powiatów uszeregowanych od najlepszych do najsłabszych.   htmlHTML     htmlHTML    
  pdfPDF     pdfPDF    
             
 

Struktura budżetów samorządowych bibliotek publicznych

 
powiaty ziemskie
   
powiaty grodzkie
   
  Tabela przedstawia grupę powiatów ziemskich oraz grupę powiatów grodzkich województwa śląskiego w układzie alfabetycznym. W obrębie poszczególnych powiatów ziemskich uszeregowano biblioteki w podziale na: miejskie, miejsko-gminne i gminne. W tabeli zilustrowano kondycję finansową bibliotek poprzez wyliczenie z ogólnego budżetu nakładów na jedną placówkę oraz podanie procentu z ogólnego budżetu w zakresie kosztów utrzymania, zakupu książek, prenumeraty czasopism i dochodów danej biblioteki. Przy kosztach utrzymania należało wziąć pod uwagę jedynie: opał, gaz, energię elektryczną, energię cieplną, wodę, czynsze, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, remonty bieżące np. malowanie, drobne naprawy, konserwacje, środki czystości, materiały biurowe. W dochodach własnych należało uwzględnić m.in. kary pobierane od czytelników, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne, odpłatność za wstępy na imprezy, opłaty za karty czytelnicze - legitymacje, darowizny pieniężne, opłaty za korzystanie z Internetu, usługi informacyjno-bibliograficzne, odsetki bankowe, inne dochody z działalności gospodarczej.   htmlHTML     htmlHTML    
  pdfPDF     pdfPDF    
             

logo


Stopka Biblioteka Śląska